Beleid

Thema's

Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de overheid richt zich op een concrete vertaling van maatschappelijke uitdagingen naar missies en vervolgens in een gezamenlijke aanpak om die missies te realiseren. Het doel is om de sterk ontwikkelde topsectoren te koppelen aan deze missies en innovatievragen, zoals minder CO2-uitstoot, meer digitale veiligheid en meer gezonde levensjaren voor iedereen. Het kabinet heeft deze missies in 2019 vastgesteld en vier hoofdthema’s geselecteerd:

Klimaatverandering en schaarste maken dat het energiesysteem een transitie moet doormaken naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening, waarbij fossiele brandstoffen plaats maken voor duurzame, hernieuwbare bronnen. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop energiefuncties worden ingevuld en energie wordt opgewekt, getransporteerd en opgeslagen. Energie-innovaties kennen niet alleen een technologisch karakter, maar ook beleidsmatige, economische en sociale aspecten spelen een belangrijke rol.

Gezonde voeding en drinkwater wereldwijd en de duurzame productie daarvan in een (water)veilige en leefbare omgeving, zijn essentieel voor het welzijn van mens, dier en natuur. Dit is het werkveld van het thema Landbouw, Water en Voedsel. Voedselproductie, beslag op grondstoffen, biodiversiteit, zeespiegelstijging, overstroming, etc. zijn onderling verbonden en staan onder invloed van klimaatverandering. De uitdaging is om de onderlinge interactie te begrijpen en om handelingsperspectief te bieden om balans tussen diverse maatschappelijke en ecologische belangen te borgen.

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van de wereld, maar staat onder druk vanwege de sterk stijgende zorguitgaven. De toename van leefstijlziekten en chronische aandoeningen maakt bovendien een andere kijk op gezondheid en zorg nodig. Een kijk waarbij gezondheid en participatie centraal staan, en niet de ziekte. Preventie, predictie, participatie en personalisatie, de 4 P’s, staan centraal in vitaler ouder worden en zijn een antwoord op de exploderende zorgkosten.
Welvaart en welzijn van de samenleving zijn nauw verbonden met veiligheid. De toenemende complexiteit van onze open samenleving maakt haar kwetsbaar voor crises, rampen en incidenten. Onveiligheid houdt zich bovendien niet aan grenzen. Dat geldt voor militaire conflicten en terrorisme, maar ook voor (digitale) criminaliteit. Als TO2-instellingen ontwikkelen we samen met overheid en bedrijfsleven kennis op dit gebied en komen met innovaties om burgers, infrastructuur en diensten beter te beschermen. Zo dragen we bij aan een veilige samenleving.